karta czasowego pobytu

Podstawy uzyskania karty czasowego pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce jest niezbędna do podjęcia legalnej pracy. Obcokrajowiec może przebywać na terenie Polski do trzech miesięcy bez konieczności rejestracji. Po upływie tego czasu konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu zezwalającego na legalny pobyt.

Karta pobytu dla obcokrajowca

karta czasowego pobytuNależy się o niego ubiegać przed upływem trzech miesięcy. W przeciwnym razie wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Mieszkańcy państw znajdujących się w Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej mogą przekroczyć granicę na podstawie dokumentu podróży. Wszyscy pozostali, obywatele państw trzecich, muszą posiadać ważną wizę. Inaczej jednak są traktowani obywatele Unii Europejskiej, którzy przyjechali z zamiarem znalezienia pracy. W takim przypadku wizyta bez konieczności rejestracji wydłuża się z trzech do sześciu miesięcy. Cudzoziemiec, planujący pozostać w Polsce na dłużej, musi złożyć wniosek o legalizację pobytu nie później niż ostatniego dnia. Istnieją różne typy kart pobytu i są one wydawane na różnych podstawach. Upoważniają do wielokrotnego przekraczania granicy i wjazdu do państwa strefy Schengen. Jedną z nich jest zezwolenie na pobyt czasowy. Karta czasowego pobytu w Krakowie jest możliwa do wyrobienia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, na okres nie dłuższy niż trzy lata. Miejsce rejestracji wybiera się na podstawie miejsca zamieszkania w Polsce.

karta czasowego pobytuUsługa jest oczywiście płatna, ale w razie odmowy środki są zwracane. Powodów ubiegania się o ten typ karty jest bardzo dużo. Należy do nich między innymi podjęcie legalnej pracy, odbywanie stażu lub wolontariatu oraz stacjonarna nauka na uczelni wyższej. Nie ma możliwości przedłużenia karty na pobyt czasowy. Jedynym możliwym sposobem jest ubieganie się o nową. Do wyjątkowych okoliczności ubiegania się o legalny pobyt w Polsce są sytuacje, w których powrót do kraju ojczystego równa się z zagrożeniem życia, bezpieczeństwa oraz poważnym naruszeniem praw człowieka. Status uchodźcy otrzymuje osoba, która zmuszona była opuścić swój kraj ze względu na prześladowania lub uciekająca przed wojną. Taka osoba ma pełne prawo do edukacji, podjęcia pracy oraz posiadania własnej tożsamości i dokumentów. Innym sposobem ochrony jest uzyskanie zezwolenia na pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. Polskie prawo oferuje wiele możliwości cudzoziemcom.

Bariera językowa niestety nie ułatwia załatwiania spraw urzędowych, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Kancelarie często oferują obsługę w języku angielskim lub współpracują z tłumaczami innych języków.